ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ

ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᑦᑎᕗᑦ

Team members

ᐊᕐᓀᑦ ᑲᑎᒪᕕᖓᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔨ

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᓄᓗ ᐃᑲᔪᕐᑎ

ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆ

ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎ

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᓂᒃ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆ

ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓ

ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᓴᑐᕐᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 8. ᑭᒡᒐᑐᕐᑐᑦ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐱᖓᓱᐃᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂ ᓄᓇᕕᐅᑉ: ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᖅ, ᐅᖓᕙ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕗᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᓂᒃ
.