ᐱᓇᓱᐊᕈᑦᔨᐅᑎᕗᑦ

ᐃᓚᒌᑦ

ᐃᓚᒌᑦ ᐃᒣᑦᑐᕆᑦᓯᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᐆᒻᒪᑎᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒥᓄᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᒐᑦᓴᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᑲᒃᑲᓛᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦᑕ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᓕᐊᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᒃᑲᓛᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐃᓗᒋᑦ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᑦᓭᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᒃᑲᓛᑦ ᓂᐱᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᑐᕋᑦᓴᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑦᔨᐅᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᐊᕈᑏᑦ ᐃᓕᑕᕐᓯᒍᑕᐅᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐃᓗᒡᒍᓯᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᓂᒃ ᐊᑐᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐃᓕᐅᕐᖃᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ.