ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ

ᑐᓴᕆᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᓇᓂᔭᐅᒍᑎᕗᑦ

ᓴᑐᕐᕖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑎᐅᖏᑦᑐᖅ ᑎᒥᒃ ᑎᓕᔭᐅᒪᒍᑎᓕᒃ ᓂᐱᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᑦᔨᓂᕐᒥᒃ ᓈᒻᒪᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᓯᕐᓱᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ.

ᓴᑐᕐᕖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ